Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti Lehtisaaren maavuokrasopimuksista, Kivistön, Myyrmäen ja Pyhän Annan kirkoista, lähetysmäärärahoista ja luotojen suojelusta

Kivistön kirkon korjaus tullaan huomioimaan ennen Myyrmäen kirkon korjausta investointiohjelmassa. Lähetysmäärärahoja jaetaan kaikille kirkon lähetysjärjestöille. Luotoja halutaan suojella yksimielisesti.
Kuvassa nuija ja kuvateksti: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi tulevien vuosien talousraamit Vantaan seurak...

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 3.12.2019 tulevien vuosien talousraamit Vantaan seurakunnille.

Vantaankosken seurakunnassa Myyrmäen kirkon edelle meni kasvavan Kivistön alueen kirkon korjaus 

Vantaan seurakuntien investointiohjelma vuosille 2020-2027 on suuruudeltaan n. 24,5 miljoonaa euroa. Kahden seuraavan vuoden aikana Vantaan seurakunnissa on tarkoitus rakentaa Tikkurilan kirkko valmiiksi sekä kehittää Tikkurilan keskustakorttelia Bethanian asuinrakennuksen ja maankäytön osalta. Lisäksi kahdelle seuraavalle vuodelle on kaavailtu hautausmaiden parannuksia ja Myyrmäen sisäilmaongelmista kärsivän ja käyttökiellossa olevan kirkon korjauksen aloittaminen.  

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa kirkkovaltuutettu Tiina Vesa teki muutosesityksen investointiohjelmaan vuosille 2020-2021. Vesan ehdotuksessa Vantaankosken seurakunnan alueella oleva Kivistön kirkko korjattaisiin ennen Myyrmäen kirkkoa. Investointiohjelmassa se tarkoittaa 0,8 miljoonan euron siirtoa Myyrmäen kirkolle varatuista rahoista Kivistön kirkon korjaukseen vuodelle 2020. Yhteensä Kivistön kirkon korjaamiselle on varattu 5 miljoonaa euroa. Vantaankosken seurakunta toimii parhaillaan Myyrmäen Virtatalossa. Myyrmäen arkkitehtonisesti merkittävä kirkko voitaisiin pitää suljettuna ja korjata sen jälkeen, kun Kivistön kasvavalla alueella sijaitseva huonokuntoinen kirkko on saatu kuntoon. Muutosesityksestä äänestettiin ja se sai kannatusta äänin 32–17. Investointiohjelman tarkennukset Myyrmäen ja Kivistön kirkon osalta etenevät yhteisen kirkkoneuvoston jatkovalmisteluun.  

Vantaan seurakuntien rippikoulut järjestetään jatkossa muissa kuin omassa kurssikeskuksessa Holmassa 

Vantaan seurakuntien investointiohjelmassa tuleville vuosille ei ole varattu rahaa Holman kurssikeskuksen korjaamiseen. Holman kurssikeskus on ollut ainoa Vantaan seurakuntien käytössä ollut leirikeskus, ja rippikoululeirejä siellä on järjestetty vuosittain runsaasti. Holman aluetta halutaan kuitenkin kehittää ja tutkia vaihtoehdot maa-alueen kehittämisestä asuntorakentamiseen. Seurakuntien rippikoululeirit tullaan järjestämään tulevina vuosina muissa leirikeskuksissa ja leiripaikkojen hankinta toteutetaan yhteishankintana. Suurin osa Vantaan seurakuntien rippikoululeireistä on tähänkin saakka järjestetty muissa kohteissa.  

Museoviraston lausunnon perusteella Pyhän Annan lastenkirkolla on paikallista suojeluarvoa 

Pyhän Annan lastenkirkko Itä-Hakkilassa on käyttökiellossa ja korjaustarpeessa. Museovirasto on 7.11.2019 antanut kirkosta lausunnon, jonka mukaan erityisesti lapsille suunnatulla kirkolla on paikallista suojeluarvoa. Kirkko on Museoviraston lausunnon perusteella harvoja säilyneitä julkisia rakennuksia Vantaalle paljon suunnitelleen arkkitehti Göran Malmströmin tuotannossa. Lisäksi rinteessä näkyvällä paikalla sijaitsevalla kirkolla on vakiintunut asema asuinalueen kaupunkikuvassa. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on säilyttänyt hyvin alkuperäiset piirteensä, ja rakennuksen sisätilat ja piha-alue ovat säilyttäneet hyvin 2004 saamansa piirteet. Muutos lastenkirkoksi on merkinnyt seurakuntakäytön jatkumista sekä etenkin sisustuksessa ja ulkoveistoksissa näkyvää uutta, johdonmukaisesti toteutettua ajallista kerrostumaa, millä historiallista merkitystä. 

Museoviraston, seurakuntien ja naapurien lausunnot otetaan huomioon ELY-keskuksen päätöksenteossa. ELY-keskus tulee päättämään Pyhän Annan lastenkirkon rakennussuojelusta vuonna 2020.  

Talousarvio vuodeksi 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 

Vantaan seurakuntien arvioitu toimintakate vuodelle 2020 on yhteensä 21 834 000 euroa. Toimintakuluja arvioidaan olevan 31 257 000 euroa ja tuottoja hieman yli 9 000 000 euroa. Valtionrahoitusta arvioidaan saatavan 4,3 miljoonaa euroa ja verotuloja 29,1 miljoonaa euroa. Talousnäkymiin vaikuttavat erityisesti tasaisesti vuosittain noin yhden prosentin lasku jäsenmäärään ja suurimääräiset investoinnit rakennuksiin. Seurakuntien ja yhteisten palveluiden budjetteihin hyväksyttiin kahden prosentin vähennys vuodelle 2020.  

Valtuutettu Tiina Vihma-Purovaara esitti, että kansainvälisen vastuun määrärahaa (n. 320 000) ei jaeta järjestöille, jotka eivät ole sitoutuneet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkakäsitykseen eivätkä käytännössä palkkaa naispuolisia pappeja. Vihma-Purovaaran esityksen mukaan rahaa jaettaisiin Suomen Lähetysseuralle, Pipliaseuralle ja Sansalle sekä Kirkon ulkomaanavulle ja Merimieskirkolle. Näin ollen ilman rahoitusta jäisivät neljä järjestöä. Sari Roman-Lagerspetz teki toisen vastaesityksen, jossa hän esitti lähetysmäärärahojen jakamista vain Kirkon ulkomaanavulle, Pipliaseuralle ja Suomen lähetysseuralle. Äänestyksessä Vihma-Purovaaran esitys voitti Roman-Lagerspetzin esityksen äänin 26 (jaa) - 3 (ei) - 26 (tyhjää). Lopullisessa äänestyksessä pohjaesitys, jonka mukaan rahaa jaetaan kaikille kirkon lähetysjärjestöille, voitti Vihma-Purovaaran esityksen äänin 27 (jaa) - 21 (ei) - 1 (tyhjä). 

Lehtisaaren maanvuokrasopimukset hyväksyttiin Vantaan seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa lehtisaarelaisille kevennetyin ehdoin 

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kaikkien kymmenen Lehtisaaressa sijaitsevan, Vantaan seurakuntien mailla sijaitsevien taloyhtiöiden maanvuokrasopimukset. Maavuokrasopimusten tasosta on neuvoteltu vuosia. Helsingin käräjäoikeus ratkaisi 13.9.2019 kiistaksi kärjistyneen neuvottelutilanteen yhdeksän taloyhtiön osalta siten, että Vantaan seurakunnat voivat esittää vuokraehdot Lehtisaaressa sijaitseville taloyhtiöille. Seitsemän taloyhtiötä kymmenestä on valittanut päätöksestä hovioikeuteen.  

Valmistelussa on kuultu taloyhtiöiden edustajia ja vuokrien korotuksiin hyväksyttiin aikaisempaa pidemmät porrastukset. Porrastukset vuokrankorotuksiin oltiin aikeissa toteuttaa kolmessa vuodessa vuoden 2020 alusta lukien, mutta nyt yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi korotukset porrastettavaksi viiden vuoden ajalle.     

Yhteisessä kirkkoneuvostossa valtuutettu Timo Auvisen ehdotus porrastaa vuokrien korotukset kevyemmin hyväksyttiin myös yhteisessä kirkkovaltuustossa. Ensimmäisenä vuonna maksettaisiin 30% vuokrahinnasta, toisena vuonna 50 %, kolmantena 70 %, neljäntenä 80 % ja 100 % viidentenä vuonna. Alkuperäinen tiukempi porrastus olisi ollut 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ja viimeisenä vuonna markkinahintainen vuokra maksettaisiin täysimääräisenä.  

Uudet maavuokrasopimukset astuvat voimaan vuoden 2020 alusta. Tykistökapteenintie 5:ssä sijaitsevan taloyhtiön, jonka vuokrasopimuksia tarkasteltiin välimiesoikeudessa, kohdalla tilanne on vielä avoinna. Taloyhtiöltä odotetaan vuokrasopimusehtojen hyväksymistä 5.12. mennessä. Muussa tapauksessa välimiesoikeuden päätöksen mukaisesti seurakunnilla on velvollisuus lunastaa taloyhtiön rakennus.  

Valtuusto äänesti kustakin vuokrasopimuksesta erikseen. Sari Roman-Lagerspetz teki kuhunkin sopimukseen vastaesityksen, jossa hän esitti maavuokrasopimusten pohjaksi lehtisaarelaisilta tulleita sopimusehtoja. Vastaesitykset kaatuivat kussakin äänestyksessä samoin luvuin 44 (jaa, pohjaesitys) - 2 (ei, Lagerspetzin esitys) ja lisäksi äänestyksissä jätettiin kaksi tyhjää ääntä. 

Seurasaarenselällä sijaitsevat luodot halutaan suojella

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen, jonka perusteella se ehdottaa Helsingin kaupungille ja Helsingin seurakunnille, että yhteisomistuksessa olevat kaksi pientä luotoa Helsingin sisämerialueella muutetaan luonnonsuojelualueiksi. Morsianluoto ja Madeluoto ovat tärkeitä alueen linnustolle. Muut omistajat tekevät päätöksen suojelusta myöhemmin tahoillaan. 

4.12.2019 09.10