Dataskyddsbeskrivning för e-tjänsten

Allmän dataskyddsförordning

Dataskyddslag

Personuppgiftsansvarig

Vanda kyrkliga samfällighet, PB 56, 01301 Vanda, kirjaamo.vantaanseurakuntayhtyma@evl.fi, tfn 09 83061

Kontaktperson

Registerchef Seija Lesell, seija.lesell@evl.fi, tfn 044 422 0384

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riitta Parikka, tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi, Vanda kyrkliga samfällighet, PB 56, 01301 Vanda, tfn 050 573 6351

Registrets namn

Vanda församlingars e-tjänst

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Via e-tjänsten kan en person boka ett dop för någon som han eller hon är vårdnadshavare för, jordfästning för en närstående, vigsel för sig själv och sin kommande make samt besök hos församlingens diakoniarbetare för sig själv. Via tjänsten är det också möjligt att göra anmälningar till läger, viss gruppverksamhet, skriftskolor och vissa andra evenemang. E-tjänsten möjliggör också nätbetalning.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen baserar sig på ett berättigat intresse.

Registrets personkategorier och informationsinnehåll

Registret innefattar uppgifter om kunder, delta-gare och anställda. För dessa personkategoriers del registreras följande behövliga uppgifter: personbe-teckning, släktnamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer, adress, församling, födoämnesallergier och hälsouppgifter.

Uppgiftskällor

Uppgifter om kunder och deltagare fås ur Kirjuri-systemet och befolkningsdatasystemet samt av användaren själv. Uppgifter om anställda fås ur verksamhetsstyrningssystemet.

Utlämnandet av uppgifter

Uppgifter utlämnas inte ur registret.

Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna förvaras i fem år. 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • begära att den personuppgiftsansvarige ska ge åtkomst till de personuppgifter som berör honom eller henne själv samt begära att uppgifterna ska rättas eller utplånas,
  • begära att den personuppgiftsansvarige ska begränsa behandlingen av personuppgifter som berör honom eller henne, och motsätta sig behandlingen och överföringen av uppgifter från ett sy-stem till ett annat,
  • när som helst återkalla sitt samtycke till den del behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, vilket dock inte påverkar lagenligheten av den behandling av person-uppgifter som skett på basis av samtycket innan det återkallades, samt
  • anföra besvär över behandlingen av personuppgifter hos den nationella tillsynsmyndighet-en, om den registrerade anser att EU:s allmänna dataskyddsförordning har överträtts vid behandlingen av personuppgifter. Utövningen av denna rätt begränsar inte rätten till ändringssökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Vilka rattigheter har den registrerade i olika situationer

Den nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Dataombudsmannens byrå