Dataskyddsbeskrivning

10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999)

Utarbetad 13.11.2017

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Vanda kyrkliga samfällighet
PB 56, 01301 Vanda

Besöksadress: Fernissagatan 4, 01301 Vanda
vantaan.seurakuntayhtyma@evl.fi

2. KONTAKTPERSON I ÄRENDEN SOM BERÖR REGISTRET
Emilia Launonen

PB 56, 01301 Vanda

Besöksadress: Fernissagatan 4, 01301 Vanda
09-83061

3. DATASKYDDSANSVARIG

PB 56, 01301 Vanda

Besöksadress: Fernissagatan 4, 01301 Vanda

09-83061

4. REGISTRETS NAMN

Vanda församlingars e-tjänst

5. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
E-tjänsten är en tjänst med hjälp av vilken en person kan boka ett dop för någon som han eller hon är vårdnadshavare för, jordfästning för en närstående, vigsel för sig själv och sin kommande make samt besök hos en diakoniarbetare. (8 § i personuppgiftslagen)

6. REGISTRETS DATAINNEHÅLL
personbeteckning
släktnamn
förnamn

e-postadress

telefonnummer

adress
församling

7. REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Uppgifter om användaren fås ur Kirjuri-systemet och befolkningsdatasystemet samt av användaren själv.

8. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Uppgifter om användaren överförs elektroniskt till Vanda församlingars verksamhetsstyrningssystem Prime. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Uppgifterna behandlas bara av personer som behöver dem i sitt arbete. Dessa personer är bundna av tystnadsplikt.

9. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES
Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

10. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET
Uppgifter som behandlas med hjälp av ADB: De uppgifter som registreras i e-tjänsten är skyddade och de förvaras i Finland. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, och de får inte röjas för andra än personer som behöver dem i sitt arbete och som är bundna av tystnadsplikt.

11. RÄTT TILL INSYN
Var och en har rätt att granska de uppgifter som gäller honom eller henne själv. Den personuppgiftsansvarige ska tillställas en skriftlig begäran om granskning av uppgifterna. Begäran ska innefatta åtminstone personens namn och kontaktuppgifter samt den tidpunkt som bokas för granskningen.

12. RÄTT ATT KRÄVA RÄTTELSE AV FELAKTIGA UPPGIFTER
Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter ska rättas. Den personuppgiftsansvarige ska tillställas en skriftlig begäran om rättelse. Begäran ska innefatta åtminstone personens namn och kontaktuppgifter samt information om vilka uppgifter som ska rättas.

13. ÖVRIGA RÄTTIGHETER SOM HÖR SAMMAN MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER