Uutislistaukseen

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti rippikoulujen leirikeskuspalveluiden hankinnasta

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui Tikkurilan kirkolla 15.5.2024. Kokouksessa päätettiin muun muassa leirikeskuspalveluiden hankinnoista rippikoululeirejä varten vuosille 2025 ja 2026.

Kuvassa Tikkurilan kirkkoa ja teksti: Kokousuutisia - yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.

Rippikoululeiripaikkoja valittiin

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita tarjouskilpailun perusteella leirikeskuksia rippikoululeirejä varten vuosille 2025 ja 2026. Hankinta koskee osaa Vantaan seurakuntien käyttämistä leirikeskuspalveluista.

Valintakriteereinä olivat palvelun hinta ja laatu. Valituiksi tulivat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet toimijat. Arvio hankinnan kokonaisarvosta sopimuskaudella on arvonlisäverottomana 1 200 000 euroa.

Vantaankosken seurakunnan rippileiripalveluiden järjestämisestä ei tullut yhtään hyväksyttävää tarjousta, joten ne jäävät tämän hankinnan ulkopuolelle.

Vuoden 2023 henkilöstökertomus hyväksyttiin

Kirkkoneuvosto hyväksyi Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstökertomuksen vuodelta 2023. Vantaan seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2023 lopussa 357 työntekijää, ja henkilöstön määrä henkilötyövuosina laskettuna oli 316. Kokoaikaisia työntekijöitä oli 317 ja osa-aikaisia 40. Naisia kokoaikaisista työntekijöistä oli 221 ja miehiä 96. Osa-aikaisista työntekijöistä naisia oli 29 ja miehiä 11.

Palkkakustannuksia nosti Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen viiden prosentin korotus huhtikuussa 2023. Vuonna 2023 sairauspoissaolojen määrä laski hiukan. Henkilöstön koulutuspäiviä raportoitiin vuonna 2023 yhteensä 627 (514 vuonna 2022). Koulutuspäiviä henkilöä kohden oli 1,76 (1,51 vuonna 2022).

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti

  • esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoito-rahaston vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä on 277 064 euroa.
  • esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä seurakuntien ja yksiköiden selvitykset vuoden 2023 tilinpäätöksen yli- ja alijäämiin liittyvät selvitykset tiedoksi.
  • merkitä talouden osavuosiraportin 1.1.–30.4.2024 tiedoksi ja valtuuttaa talouspäällikön täydentämään raportin luonnoksen huhtikuun osalta vielä täydentyvillä tiedoilla.
  • pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnan lausunnot Vantaan seurakuntien kiinteistöstrategiasta 15.6.2024 mennessä. Lausunnoissa pyydetään arvioimaan mm. sitä, miten laadittu kiinteistöstrategia palvelee seurakuntayhtymän strategian mukaista toiminnan toteuttamista ja uudistumista. Kiinteistöstrategia kattaa kuvauksen seurakunnan kiinteistöomaisuuden omistamisen ja hallinnoimisen suuntaviivoista. Sen tavoitteena on varmistaa ja turvata Vantaan seurakuntayhtymän ydintoimintaa palvelevat tarkoituksenmukaiset sekä turvalliset ja terveelliset toimintatilat.
  • hyväksyä liittymisen Hansel Oy:n järjestämään teleoperaattoripalveluiden hankinnan puitejärjestelyyn. Järjestely koskee Vantaan seurakuntayhtymän teleoperaattoripalveluiden hankintaa vuosille 2025–2030. Hankinnan arvioidut kustannukset koko sopimuskaudelle ovat noin 200 000 euroa.
  • merkitä tiedoksi pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunnan toimintakertomuksen vuodelta 2023.

 

Tutustu kokouksen esityslistaan, josta löytyy lisätietoa käsitellyistä asioista.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkistuksen jälkeen päätöksentekosivuilla.

15.5.2024 20.24