Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoito-rahaston vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Yhteisen kirkkovaltuuston jäseniä pöydän äärellä silmillään lasten askartelemat lasit

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet saivat lasten tekemät lasit, jotka päässä tulee tehneeksi lapsimyönteisiä päätöksiä.

Vuosi 2022 oli valtuustokauden (2019–2022) neljäs toimintavuosi, jonka aikana tehtiin useita merkittäviä päätöksiä, esimerkiksi päätös Myyrmäen kirkon kunnostamisesta ja Pyhän Annan lastenkirkon myynnistä. Kulunut vuosi oli myös seurakuntavaalivuosi. Äänestämässä kävi 8082 vantaalaista seurakuntien jäsentä. Äänestysprosentti oli 8,4. 

Kansantalous on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Toimintavuoden aikana covid-19-pandemia jatkui edelleen, ja lisähaasteita aiheuttivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seuranneet taloudelliset haasteet. Vantaan seurakuntayhtymä tuki osaltaan ukrainalaisia pakolaisia muun muassa majoittamalla heitä seurakuntayhtymän asuntoihin. Seurakunnat ja yhteiset palvelut pystyivät jatkamaan avuntarvitsijoiden tukemista. 

Kirkko on Vantaan suurimpia yhteisöjä, ja Vantaan evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2022 lopussa 118 718 jäsentä, kaupungin kokonaisväestöön suhteutettuna lukumäärä laski ensimmäisen kerran alle 50 % ollen vuoden lopussa 48,9 %. 

Prosenttiosuuteen vaikuttavat Vantaalla kirkosta eroamisen lisäksi muuttoliike sekä kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen, sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 64 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä noin 72 %. Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä vantaalaisista kirkkoon kuuluu vain alle 2,36 %. 

Jumalanpalvelusten kävijämäärä ei ole aivan yltänyt pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta muiden hengellisten tilaisuuksien osallistujamäärä ja tilaisuuksien määrä on ollut nousussa. Ilahduttavaa on ollut, että monikulttuurisuusmittarit olivat tavoitteessa tai hieman yli. Samoin ilahduttavaa oli, että tavoitimme vantaalaisia yhteisöllisessä toiminnassa entistä enemmän, ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on vahvistunut. 

Vantaalla kastettiin 1055 lasta vuonna 2022. Kasteiden määrä laski hieman vuoden 2021 tasosta vuoden 2020 tasolle. Avioliittoon vihkimisiä (301) ja avioliiton siunauksia (29) Vantaan seurakuntien jäsenille pidettiin 330 kappaletta. Prosentuaalisesti kirkko oli mukana noin 51 prosentissa jäsentensä avioliittoon vihkimisistä tai avioliiton siunauksissa. 

Seurakuntien järjestämä rippikoulu kuuluu edelleen usean 15-vuotiaan vantaalaisen nuoren elämään. Vuonna 2022 rippikoululaisia oli yhteensä 1 722 ja rippikoulun kävi ikäluokasta 91,4 % määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. 

Seurakunnat tekevät merkittävää yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Myös seurakuntien perheneuvontatyölle on ollut aiempien vuosien tapaan kovasti kysyntää. 

Vantaan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on 330.274,06 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja. Toimintatuotot olivat yhteensä 11,2 miljoonaa euroa ja ne olivat noin 9 % suuremmat kuin edellisvuonna. Nousua oli pääosin vuokratuotoissa. 

Toimintakulut olivat 31,2 miljoonaa euroa ja ne nousivat edellisvuodesta noin 2,5 %. 

Kirkollisverojen tuotto oli 26,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa (+1,8 %) enemmän kuin vuonna 2021. Valtionrahoitusta saatiin 4,7 miljoonaa euroa. Verotuskuluja maksettiin 0,5 miljoonaa euroa ja Kirkon rahastomaksuja 3 miljoonaa euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. 

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten mukaisesti seurakuntien talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta talouden sopeuttamista tehdään ennakoiden.

Jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 1,5–2 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Viime vuosien kirkollisverotulot ovat olleet varsin vakaat, eikä verotuloihin ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta muutosta.

Tutustu vuoden 2022 toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen (pdf).

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisen lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto:

-    valitsi Kirkko ja kaupungin yhteisen mediatoimituksen johtokunnan jäseneksi Lauri Kairan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jukka Nevalan.
-    valitsi Kirkon mediasäätiön hallintoneuvoston varajäseneksi Taina Hautalan.
-    merkitsi tiedoksi osavuosiraportin 1.1.– 30.4.2023.
-    päätti lentoasemapapin viran perustamista yhteisen seurakuntatyön palveluihin 1.9.2023 alkaen.
-    merkitsi tiedoksi Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden henkilöstökertomuksen 2022. 
-    päätti vuokrata Lidl Suomi kommandiittiyhtiölle tulevan liikepaikkarakentamiseen soveltuvan tontin maanvuokrasopimus -luonnoksen ehtojen mukaisesti 50 vuoden ajalle. Päätöksen edellytyksenä ovat Helsingin seurakuntayhtymän vastaavat päätökset. 
-    päätti maksuista, jotka koskevat tietopyyntöihin liittyvien asiakirjojen antamista.
-    päätti, että Vantaan seurakuntayhtymä varautuu korottamaan vuoden 2023 ulkomaiseen katastrofiapuun käytettävää määrärahaa 30 000 eurolla valtuustoaloitteen mukaisesti.


Lue lisää esityslistasta ja myöhemmin pöytäkirjasta, jotka löytyvät päätöksentekosivulta.

6.6.2023 19.31