Pari-, perhe- ja yksilötyöskentelystä

 

Pariterapeuttinen työskentely

Pariterapiassa arvioidaan parisuhteen tilaa ja etsitään keinoja toimivaan parisuhteeseen.

Terapian tavoitteena on luoda tasa-arvoinen ja turvallinen tila, jossa molemmat osapuolet voivat tulla kuulluiksi ja ymmärtää keskinäisen suhteen vuorovaikutusrakenteita, tunteita ja häiriöiden syitä.

Pariterapiaan hakeudutaan, kun suhteessa on vuorovaikutusongelmia, ristiriitoja, uskottomuutta, läheisyyteen ja seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia, etääntymistä tai lapsettomuutta. Myös puolison tai perheenjäsenen sairaus, läheisen menetys, väkivalta tai sen uhka ja ristiriidat lähisuhteissa voivat olla pariterapiaan hakeutumisen taustalla.

Työskentely toteutetaan pariskuntien kanssa yhteiskeskusteluina. Harkinnan mukaan voidaan tavata puolisoita myös erikseen. Tapaamismuotoja voidaan myös yhdistellä.

Työskentelyn kesto ja käyntien tiheys määritellään asiakkaiden kanssa tapauskohtaisesti, mutta on kokonaiskestoltaan pääsääntöisesti aikarajallista.

 

Perheterapeuttinen keskustelu

Perhetapaamisissa kohtaamme pääsääntöisesti aikuisikäisiä asiakkaita.Tapaamisissa arvioidaan ja hoidetaan perheen vuorovaikutusongelmia ja ristiriitoja.

Työskentelyn avulla pyritään luomaan avoin ja luottamuksellinen tila rakentavalle vuoropuhelulle. Tapaamisissa pyritään lievittämään ristiriidoista aiheutuvaa kärsimystä ja tarkastelemaan oman toiminnan vaikutusta muihin.

Perhetapaamisissa sukupuutyöskentelyä voidaan käyttää perheen sisäisten tunnesuhteiden avaamiseen, ilmiöiden syy-seuraus-suhteiden ymmärtämiseen ja rakentavien toimintatapoja löytämiseen. Yhdessä pyritään löytämään myönteisiä voimavaroja ja löytämään uudelleen käyttöön myös aikaisempia toimivia selviytymismalleja.

 

Yksilöterapeuttiset tapaamiset

Yksilöterapeuttisessa työskentelyssä keskitytään pari- ja perhesuhteiden tukemiseen yksilön näkökulmasta. Työskentely on lyhytkestoista ja painopiste on lähi-ihmissuhteissa.

Yksilökeskusteluihin vodaan hakeutua psyykkisesti kuormittavissa elämän tilanteissa. Tällaisia voivat olla parisuhteen solmimisen vaikeus, erosta selviytyminen, ongelmat lähisuhteissa, ikäkausikriisit tai elämän muutokset. Perheneuvojan kanssa tilannetta arvioidaan ja mietitään yhdessä, mitä olisi mahdollista saavuttaa. Keskustelujen tavoitteena on purkaa ahdistusta, lisätä psyykkistä hyvinvointia ja itseymmärrystä sekä oppia ymmärtämän omia toimintatapojaan.

Myös sielunhoito ja hengelliseen vakaumukseen liittyvät kysymykset voivat olla osa yksilöterapeuttista työskentelyä.