AKTIVOIVA ASUMINEN

1.1.2018 on aloitettu määräaikaisilla vuokrasopimuksilla vuokrattavien asuntojen valintaprosessissa uudenlainen tapa valita asukas. Asukasehdokkailta toivotaan realistista suunnitelmaa, joilla pyritään kohti pysyvää/jatkuvaa asumista. Omaa kotia kohti. Määräaikainen asuminen tarjoaa portin kohti omaa kotia. Välietappi ja lähtökohta, josta suunnataan kohti päämäärää. Omaa kotia kohti. Asumisen määräaikaisuus edellyttää asukkaalta aktiivisuutta asumisessa, mutta myös muussa toiminnassa, jossa tavoitteena on pysyvän asunnon saaminen ja asunnon saannin edellytysten aktiivinen parantaminen.

Asukassopimus

Asukas, joka valitaan asuntoon asuntotiimissä, saa edelleen määräaikaisen vuokrasopimuksen ja hänen kanssaan tehdään asukassopimus. Asukassopimuksessa sovitaan yleisesti niistä asioista, joita AHVL (laki asuinhuoneiston vuokraamisesta) ei sisällytä vuokrasopimukseen. Asukassopimus turvaa oikeuksia ja velvollisuuksia sekä asukkalle että asunnon tarjoajalle.

Pysyvän asunnon aktiivinen hakeminen

Määräaikainen ja tilapäinen asuminen on normaalia asumista, mutta koska tarkoituksena on määräajan sisällä saada pysyvä asunto, asukkaan omaa aktiivisuutta asunnon hakemiseen ja asunnon saannien edellytysten parantamiseen määräaikaisen asumisen aikana voidaan tällöin edellyttää. 

Asioiden aktiivinen hoitaminen

Vuoteen 2018 mennessä tilapäisasuntoihin valittujen asukkaiden ja myös vuoden 2018 aikana mahdollisesti vapautuviin asuntoihin valittavien asukkaiden asumiseen ja elämänhallintaan liittyvää aktiivisuutta tuetaan ja seurataan. Tämä tarkoittaa, että määräaikaisen asumisen aikana on tavoitteena hoitaa mahdollisia velka-asioita, toimintakykyä parantavia asioita ja elämänhallintaan vaikuttavia asioita. Kaikella tällä pyritään kohti omaa pidempiaikaista asumismuotoa.

Asunnon ja siihen liittyvien asioiden hoitaminen

Samoin myös asukkaan asunnon hoitoon liittyviä asioita pyritään kehittämään ja asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta lisäämään. Kaikkia tämä tapahtuu yhteistyössä ja asukkaan omatoimisuutta korostaen ja itsemäärämistä kunnoittaen. 

Aktiivinen viihtyvyyden ja kotoisuuden ylläpito

Asukkailla on lainmukainen kotirauha ja yleinen suoja sille, että voi asua ja elää asunnossa omalla tavallaan. Kuitenkin asuminen ei voi olla sellaista, että siitä aiheutuu haittaa, vaaraa tai häiriötä muille asukkaille. Aktivoiva asuminen tarkoitta tällöin myös sitä, että asukkaalta odotetaan sitä, että hän pyrkii vaikuttaman itse omaan viihtyvyyteensä ja myös muiden asukkaiden viihtyvyyteen.

Asunnon tekninen huolto ja valvonta ja ilmoitusvelvollisuus

Asunnon viat ja ongelmat voidaan hoitaa yhdessä tai asukkaan tilanne voidaan tarkistaa sen osalta, onko asuminen tilapäisasunnossa inhimillisesti mielekästä.

Asumiseen liittyvä muu toiminnallisuus

Asukkaan toimintaa vapaaehtoistyössä, palkkatyössä, työharjoittelussa, työkokeilussa tai yleensä asunnon ulkopuolella seurataan ja siihen kannustetaan. 

Aktiivinen yhteydenpito

Asukkaalta edellytetään tällöin sitä, että hän on yhteydessä sopimuksen mukaan Vantaan seurakuntien työntekijään tarvittaessa ja pyydettäessä. Pysyvän asunnon hakeminen on asukkaan tehtävä ja tätä seurataan ja arvioidaan aiempaa tarkemmin. 

Aktioiva asuminen tarkoittaa myös sitä, että asukkaan ja vuokranantajan (Vantaan seurakunnat) yhteydenpito on säännöllistä, asiallista ja tavoitteellista. Määräaikaisen asumisen tavoite on siis pysyvän asunnon saaminen. Tähän tavoitteeseen harvoin asukas pääsee yksin, joten koko verkoston apua ja tukea ja tietoja tarvitaan tähän prosessiin. 

Aktiivinen asuminen

Aktivoiva asuminen=Asuminen määräaikaisilla vuokrasopimuksilla asunnossa. Asuntohakemusten tekeminen ja niiden voimassaolosta huolehtiminen. Pysyvän asunnon saamisen ehtojen selvittäminen ja mahdollisuuksien lisääminen. Asunnosta huolehtiminen ja jopa asunnon viihtyvyyden lisääminen; kunnostaminen, korjauksiin osallistuminen, kalusteiden huoltaminen ym,

Asukas on tärkein

Asukkailla on oma elämä, jossa asunto on yksi osa perusasioita. Kaikille asuminen määräaikaisessa asunnossa ei ole paras vaihtoehto. Määräaikaisuus voi ahdistaa tai sitten asunto ei ole mitenkään sopiva tai asunnon sijainti on elämäntilanteeseen nähden epäsopiva.

ASUKAS ON TÄRKEIN! KOHTI OMAA KOTIA!